Om Sländan

I samfällighetsföreningen Sländan ingår 152 hus med ursprungligen rödlaserad träpanel. Vår förening brukar därför kallas Röda Fjärilen.

Samfällighetsföreningen ansvarar för två gemensamhetsanläggningar GA1 och GA2. Närmare beskrivning av respektive GA se under ansvar.

GA1 omfattar huvudsakligen vägar, grönområden och teknisk infrastruktur som vatten- och avloppsledningar, kabelTV nät (numera anslutningsnät till internet), vägbelysning.

GA2 omfattar de 146 garage som finns inom området och som disponeras av 145 fastighetsägare. Dessa är skyldiga att själva sköta och reparera det som utgör garagedörren.

Det är den eller de som är ägare till fastigheten eller innehar tomträtten som är medlem i samfällighetsföreningen och som har skyldighet att tillse att de förpliktelser och åtaganden som åvilar medlemmen blir uppfyllda.

Från ekonomisk förening till samfällighet

När området bildades 1970 och Sländan "föddes", bildade alla hushållen en ekonomisk förening. Då antog medlemmarna bestämmelser som gällde alla i Sländan. Dessa bestämmelser blev föreningens stadgar. Som husägare var man skyldig att vara medlem i Sländan. Den ekonomiska föreningen var mellanhand för en del av husägarnas penningtransaktioner. Vatten och fjärrvärme betalades via föreningen. Föreningsavgiften täckte kostnader för till exempel sophämtning, snöröjning, gatubelysning och styrelsearvoden.

År 2001 ombildade husägarna den ekonomiska föreningen till en samfällighet. En samfällighetsförening passar bättre Sländans syfte än en ekonomisk förening.

Sländan med den bestämda uppsynen

Sländans symbol med attitydI början på 80-talet behövde vi en symbol för föreningen. Den dåvarande styrelsen enades runt en tecknad slända med bestämd uppsyn.

Föregående sida: Laddstolpar Nästa sida: Information